Saimaan mediakeskus

Tiedonhallintataidot


Tietoa saadaan monista eri lähteistä. Suullista informaatiota saadaan henkilöiltä, kokouksista, puhelimessa, radiosta tai televisiosta. Kirjoitettua tietoa taas saadaan muun muassa kirjeistä, fakseista, käsikirjoista manuaaleista, kirjoista ja aikakausilehdistä. Nämä perinteiset tiedonhankintakanavat tuntuvat tutuilta ja turvallisilta. Kuitenkin nykyisin sähköiset kanavat ovat lisänneet informaation määrää ja helpottaneet sen saatavuutta. Internet-sivustot, intranetit, sähköpostit, tietokannata sekä keskustelu- ja uutisryhmät ovat tulleet perinteisten tiedonhankintakeinojen rinnalle ja ovat koko ajan suositumpia.
Sähköisen informaatiovirran hallinta edellyttää uudenlaisia taitoja. Teknisen osaamisen ohella käyttäjän tulisi osata hyödyntää tietokonetta avuksi viestinnässä, tallennuksessa, tietoon pääsyssä, tiedon organisoinnissa ja prosessoinnissa. Tätä uutta tietojen ja taitojen kokonaisuutta voidaan kutsua informaatiolukutaidoksi. Informaatiolukutaito on moniulotteinen ja -tulkintainen käsite, joka kattaa erilaisia taitoja.

Informaatiolukutaito yhdistää kaikkia oppimisympäristöjä ja kaikkia koulutuksen tasoja. Se tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä käyttöä ja arviointia. Informaatiolukutaidon omaava henkilö:

  • osaa määritellä paljonko tietoa tarvitaan
  • löytää tarvittavan tiedon tehokkaasti
  • pystyy arvioimaan tietoa ja sen lähteitä kriittisesti
  • pystyy liittämään valitun tiedon omaan tietopohjaansa
  • osaa käyttää tietoa tehokkaasti saavuttaakseen tietyn tavoitteen
  • osaa toimia eettisesti ja laillisesti hakiessaan ja käyttäessään tietoa
Informaatiolukutaidon merkitys on yhä tärkeämpää nykymaailmassa, jolle on tunnusomaista nopea teknologinen kehitys sekä tiedon ja tiedonlähteiden valtava määrä. Tiedonhakuun liittyvät valinnat ovat entistä moninaisempia ja runsaslukuisempia, koska tietoa on saatavilla hyvin monissa eri muodoissa ja monista eri paikoista. Tieto on nopeasti muuttuvaa ja päivittyvää eikä ajantasaisen tiedon etsiminen aina helppoa. Myös kirjastojen tietokannat muuttuvat ja uudistuvat jatkuvasti. Tieto on myös yhä useammin suodattamatonta, jolloin tiedonhakijan täytyy osata arvioida tiedon aitoutta, pätevyyttä ja luotettavuutta. Ihmisiltä vaaditaan siis koko ajan kehittyvää informaatiolukutaitoa.